Transitional Justice Work

இடைக்கால நீதிக்கான பணி

සංක්‍රාන්තික යුක්තිය සම්බන්ධ කටයුතු

Counting the Dead

இறந்தவர்களை கணக்கெடுத்தல்

මළ'වුන් ගණන් කිරීම

The ITJP and the Human Rights Data Analysis Group are initiating a worldwide movement to list, name and count the dead from the war in Sri Lanka. The aim is to estimate the final numbers.We are very keen to include the lists already compiled. We also urge community groups and activists around the world to go out and collect data in the suggested templates provided below in Tamil, Sinhala and English. 

In addition there is a sheet below answering Frequently Asked Questions about the project. 

Information can be sent to HRDAG or the ITJP at: 

itjpsl@gmail.com or info@hrdag.org  

Please note the source or sender of the information will be kept confidential. 

Below listen to Yasmin Sooka on why this needs to be done and Patrick Ball on how it is done. 

 

இலங்கையில் போரில் இறந்தவர்களை பட்டியலிட, பெயரிட மற்றும்  கணக்கிட ITJP மற்றும் மனித உரிமைகள் தரவு ஆய்வு குழுவினால் உலகளாவிய நகர்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இறந்தவர்களின் இறுதி எண்ணிக்கையை மதிப்பீடு செய்வதே இதன் நோக்கமாகும். ஏற்கனவே தொகுக்கப்பட்ட பெயர்ப்பட்டியல்களையும் உள்ளடக்குவதற்கு நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்கின்றோம். இங்கு தமிழ், சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எங்களால் வழங்கப்பட்ட வடிவத்தில் வெளியே சென்று தரவுகளைச் சேகரிக்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள சமூகஅமைப்புக்களையும் ஆர்வலர்களையும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
இதனைவிட இந்த செயற்திட்டம் தொடர்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கொண்ட ஒரு தாளும் உள்ளது.
தகவல்களை  ITJP அல்லது HRDAG இற்கு itjpsl@gmail.com அல்லது  info@hrdag.org  என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கலாம்.
இந்த தகவலை வழங்கியவர் மற்றும் அனுப்பியவர்களின் விபரங்கள் இரகசியமாக வைக்கப்படும் என்பதை தயவுசெய்து குறிப்பிட விரும்புகின்றோம்.


ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් මරුමුවට පත්වූවන් ලැයිස්තු ගතකොට, නම් කර, ගණන් කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් දත්ත විශ්ලේෂක සමූහය (HRDAG) හා එක්ව ITJP ලෝක ව්‍යාප්ත ව්‍යාපාරයක් දියත් කර තිබේ. එහි අරමුණ වන්නේ සමස්ත සංඛ්‍යාව ඇස්තමේන්තු කිරීමයි. දැනටමත් සකස් කර ඇති ලැයිස්තු ඇතුලත් කරගැනීමට අපි මහත් උනන්දුවක් දක්වමු. එමෙන්ම, මෙහි සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි තෙබසින් ඇති ආකෘති ආශ්‍රිතව දත්ත එකතු කරගන්නා මෙන් ලොව පුරා සිටින කණ්ඩායම් සහ ක්‍රියාධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. 

මීට අමතරව මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න වලට උත්තර රැගත් ලියවිල්ලක් ද මෙහි වෙයි.

HRDAG හෝ ITJP වෙත පහත ඊමේල් ලිපින වලට ද තොරතුරු එවිය හැකිය. 

itjpsl@gmail.com හෝ info@hrdag.org  

මුලාශ්‍රය සහ එවනු ලබන තැනැත්තා පිළිබඳ තොරතුරු සම්බන්ධ රහසිගත භාවය ආරක්ෂා කරන බව කරුණාකර සැලකිල්ලට ගන්න.